21 maja 2018

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., stosuje się od dnia 25 maja 2018r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy  ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska informuje, że jest administratorem danych klientów poradni i powiązanych z nimi osób, które zostały zgromadzone w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej na okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (25 lat).

Ich podanie jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

Przetwarzanie danych klientów polega na opracowaniu na ich wniosek opinii, orzeczeń, informacji z wyników badań, opracowywania planów terapii i udzielania porad.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1  z dnia 4 maja 2016 r., stosowanym od dnia 25 maja 2018 r., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Chrobrego 6, 41-705 Ruda Śląska informuje, że jest administratorem danych klientów
i powiązanych z nimi osób, które są uczestnikami Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Rudzie Śląskiej

Przetwarzanie danych klientów WOKRO polega na:

  • ich gromadzeniu (tworzeniu listy uczestników)
  • gromadzeniu wniosków o przyjęcie do WOKRO wraz
    z dołączoną dokumentacją,
  • gromadzeniu dokumentacji przebiegu zajęć terapeutycznych,
  • dla klientów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dodatkowo gromadzi się programy pracy terapeutycznej, arkusz obserwacji dziecka, dokumentację pracy zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • wglądzie w/w dane w celu wykonywania zadań związanych
    z działalnością WOKRO przez osoby realizujące zajęcia.

Dane są przechowywane przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej (25 lat).

Podanie danych jest dobrowolne i pochodzą one od właścicieli danych,  jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wykonania zadań przez WOKRO.

Właściciele danych posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

WOKRO realizuje swoje zadania w oparciu o Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2016, poz.1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2017, poz. 1712).

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej pełni Beata Dyjas. Kontakt: sekretariat@ppprudaslaska.pl

Klauzula informacyjna dla osób z umową zlecenie  Klauzula informacyjna dla osób z umową zlecenie

Klauzula informacyjna dla osób w procesie rekrutacji  Klauzula informacyjna dla osób w procesie rekrutacji

Skip to content