26 lutego 2014

Oferta dla placówek oświatowych

Oferta wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów – szkoły ponadpodstawowe
 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów, kl VII – VIII
 • Warsztaty na temat skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem – szkoły ponadpodstawowe
 • Radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, kl VII – VIII.
 • Zajęcia integracyjno – edukacyjne dla klas I – VI:
  • – „Jesteśmy razem” – dla kl. I –II
  • – „Razem się bawimy”– dla kl I-III
  • – „Integrator” – zajęcia integracyjne dla klas IV- VI kształtujące pozytywne relacje w grupie
 • „Kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży po roku pandemii – jak rozmawiać i wspierać dzieci?” – warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 • Indywidualne porady i konsultacje na terenie poradni i szkół (zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami)

Oferta dla dzieci i młodzieży:

Szkoły Ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne

* Warsztaty „Anoreksja i bulimia”.

* Warsztaty dla klas III gimnazjum: „Wybieramy zawód”.

* Warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych: „Autoprezentacja i poruszanie się po rynku pracy”.

* Określanie indywidualnego stylu uczenia się – zajęcia podnoszące efektywność uczenia się.

* Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów. /K.Buczyńska/

* Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne: „Palenie zabija”.

* Warsztaty na temat skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem. /K.Buczyńska/

* „W sieci zagrożeń” – warsztaty dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

* Metody uczenia się – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoły Podstawowe

* Zajęcia integracyjno – edukacyjne dla klas I – VI   /pracownicy działu/:

– adaptacja dzieci klas I w szkole

– „Jesteśmy razem” – dla kl. I –II

– „Razem się bawimy”– dla kl I-III

– „Integrator” – zajęcia integracyjne dla klas IV- VI kształtujące pozytywne relacje w grupie.

*   „Jak radzić sobie ze złością”- profilaktyka agresji – warsztaty dla dzieci z klas III-VI. /D.Sitek, H.Gawonicz/

* „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” – zajęcia edukacyjno – warsztatowe dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

* „W sieci uzależnień” – warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnienia od komputera i Internetu klasy V – VII szkoły podstawowej. . /S.Wieloch, B.Dyjas, J.Cichecka/

* „Bezpieczne dzieciaki” – profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego – warsztaty dla dzieci z klas I-III. /D.Sitek, H.Gawonicz/

* „Bezpieczne dzieciaki” – profilaktyka przemocy i wykorzystywania seksualnego – warsztaty dla dzieci z klas IV-VI. /D.Sitek, H.Gawonicz/

* „Cyberprzemoc” – zajęcia  dla klas V-VI. /M.Liebich/

* „Bezpieczni w sieci. III-cio klasista w świecie internetu” – zajęcia dla kl III na temat bezpiecznego/zdrowego korzystania z komputera. /M.Liebich, J.Cichecka/

*Techniki uczenia się. /J.Kubień, J.Cichecka, B.Jendrysek, K.Gomola, J.Przybylska/

*Trening ortograficzny – warsztaty dla klas VI-VIII. /J.Kubień,  K.Pakosz-Kudelko/

* „Klucz do uczenia się” zajęcia rozwijające twórcze myślenie i wspomagające uczenie się- zajęcia dla uczniów klas IV-V. /J.Cichecka/

* Piszemy poprawnie – warsztaty dla klas IV-V.  /J.Kubień,  B.Jendrysek/

* Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i społeczne uczniów, kl VII – VIII. /E.Kuś, K.Buczyńska/

*  „Palenie zabija” – profilaktyka palenia papierosów, kl VII – VIII. /E.Kuś, K.Buczyńska/

* Radzenia sobie ze stresem w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, kl VII – VIII. /E.Kuś, K.Buczyńska/

* „Uczymy się pomagać – zajęcia rozwijające umiejętność rozpoznawania i odpowiadania na potrzeby osób chorych, kl IV- VI. /K.Fabisiak, H. Gawonicz/

Przedszkola

* Zajęcia obserwacyjno – integracyjne.  /pracownicy działu/

* Obserwacja dziecka z problemami rozwojowymi na terenie przedszkola.  /pracownicy działu/

* Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy programami komputerowymi „Słyszę”/B.Jendrysek, J.Kubień, K.Demczuk-Romanowska/, „Widzę” /B.Jendrysek, E.Kuś, L.Morawiec/ i „Mówię” /K.Demczuk-Romanowska/.

* Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. /A.Kowalik, L.Morawiec/

*  „Feluś z krainy komputerowej” – zajęcia profilaktyczne dla dzieci 6-letnich /A.Kowalik, L.Morawiec/

Oferta dla nauczycieli i rodziców:

Szkoły Ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne

Dla nauczycieli

* Praca z klasą z uczniem z zespołem Aspergera. /B.Dyjas/

* Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznych. /B.Dyjas/

* Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne u dzieci i młodzieży. /K.Buczyńska/

* Wymagania edukacyjne oraz ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. /K.Pakosz – Kudelko/

* Style uczenia się i ich wpływ na proces percepcji materiału lekcyjnego przez uczniów. /P.Kowalik/

* Pojęcia autorytetu w relacjach nauczyciel – uczeń – adolescent. Jak zaspokajać potrzebę autorytetu u dorastających uczniów. /P.Kowalik/

* Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera. /A.Jopert, B.Dyjas/

* Jak skutecznie motywować uczniów do zmian zachowania? /A.Jopert/

* Dziecko z wadą wzroku w gimnazjum. /E.Kuś/

* Prelekcja na temat dziecka zdolnego w systemie szkolnym.

* Prelekcja na temat zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

* „Umiejętność rozmawiania z „trudnym” rodzicem”-warsztaty dla nauczycieli.

* „Agresja – jak jej zaradzić?” – warsztaty dla nauczycieli.

Dla rodziców

* Zagrożenia występujące w internecie. /B.Dyjas/

* Skuteczna komunikacja z nastolatkiem. /K.Buczyńska/

* Trudności wychowawcze wynikające z okresu dojrzewania. /(K.Pakosz – Kudelko/

* Stawianie granic w wychowaniu – postawy rodziców wobec dzieci. /K.Pakosz – Kudelko/

* Jak wspierać uzdolnienia swojego dorastającego dziecka. /P.Kowalik/

* Rola ojca w kryzysie adolescencyjnym. /P.Kowalik/

* Praca z uczniem z autyzmen, zespołem Aspergera. /A.Jopert/

* Jak skutecznie motywować uczniów do zmiany zachowania? /A.Jopert/

* „Jaki zawód – trudny wybór” – prelekcja dla rodziców uczniów klas III gimnazjum

* Prelekcja na temat kryzysu adolescencji i sposobów skutecznego porozumiewania się z nastolatkiem.

* „Postawy rodzicielskie – stawianie granic.

* Zdrowy styl życia – zachowania pro – i antyzdrowotne. /E.Kuś/

Szkoła  podstawowa

Dla nauczycieli

* Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznych. /B.Dyjas/

* Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole. /D.Sitek/

* Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról? /D.Sitek/

* Praca z uczniem dyslektycznym w szkole. /J.Kubień/

* Dziecko słabosłyszące w szkole. /B.Jendrysek/

* Dziecko słabowidzące w szkole. /B.Jendrysek/

* Najczęstsze zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży – warsztaty. /S.Wieloch, M.Liebich/

*„Dyscyplina i uwaga w klasie- wielkie problemy i małe techniki pomocnicze”- warsztaty dla nauczycieli. /J.Cichecka/

* „Cyberprzemoc” – prelekcja/warsztaty. /M.Liebich/

* Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. /M.Liebich/

* ”Pokolenie Y” – prelekcja/ elementy warsztatowe. /M.Liebich/

* Budowanie dobrej relacji w klasie. /H.Gawonicz/

* Pochwały, które motywują. /H.Gawonicz/

* (Nie)zła rodzina – systemowe rozumienie problemów w zachowaniu i zaburzeń u dzieci. /K.Fabisiak/

* Jak rozmawiać z dzieckiem nieśmiałym, smutnym, stanowczym, przestraszonym? /K.Fabisiak/

* Chwalenie, nagradzanie, towarzyszenie czyli jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka? /K.Fabisiak/

* Mam fajną klasę – budowanie dobrych relacji w zespole klasowym. /K.Fabisiak/

* „Atlas efektywnego uczenia”

* „Techniki pamięciowe”

* „Objawy behawioralne i psychologiczne dziecka wykorzystywanego seksualnie”/D.Sitek/

* „Zraniona tożsamość – strategie pomocy uczniom ze środowisk marginalizowanych społecznie”.

* „Oswoić Innego – uczeń z Zespołem Aspergera w szkole”

* „Konflikt w klasie – rola wychowawcy w tworzeniu udanego zespołu klasowego”.

Dla rodziców

* Czy powinno się karać dzieci? /D.Sitek/

* Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? /D.Sitek/

* Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu. /J.Kubień/

* Praca z dzieckiem mniej zdolnym w domu. /J.Kubień/

*Trudności w nauce. /J.Kubień/

* Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki w  kl I-III. /B.Jendrysek/

* Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu w  kl I-III. /B.Jendrysek/

* „Atlas efektywnego uczenia się”, czyli jak pomóc dziecku w organizacji nauki w kl IV. /S.Wieloch/

* Jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu kl I i II. /S.Wieloch/

* „Lepszy start”- stymulacja rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka aspekty prawne i terapeutyczne, o których powinni wiedzieć rodzice. /J.Cichecka/

* „Moje dziecko nie chce się uczyć” prelekcja rodziców dzieci klas IV-VI. /J.Cichecka/

* „Cyberprzemoc” – prelekcja/warsztaty. /M.Liebich/

* Wychowanie do samodzielności. /H.Gawonicz/

* Czy dzieci naprawdę potrzebują pochwał? /H.Gawonicz/

* (Nie)zła rodzina – systemowe rozumienie problemów w zachowaniu i zaburzeń u dzieci. /K.Fabisiak/

* Jak rozmawiać z dzieckiem nieśmiałym, smutnym, stanowczym, przestraszonym? /K.Fabisiak/

* Chwalenie, nagradzanie, towarzyszenie czyli jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka? /K.Fabisiak/

* „Ku dojrzałej więzi – jak budować pozytywną relację z dzieckiem”

* „Moje dziecko się boi” – jak zrozumieć przeżywane przez dziecko lęki i jak z nimi sobie radzić.

* „Adaptacja dziecka do warunków szkolnych w klasie IV” – prelekcja dla rodziców./J.Kubień/

Przedszkola

Dla nauczycieli

* Stosowanie przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznych. /B.Dyjas/

* Elementy terapii integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola. /S.Wieloch/

* Wykorzystanie metody zuchowej w pracy z dziećmi w przedszkolu. /M.Ogórek/

* Odimienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak. /M.Ogórek/

* Praca z dzieckiem z objawami mutyzmu selektywnego w przedszkolu. /L.Morawiec, A.Kowalik/

* Zespół Aspergera  – rozpoznawanie, praca z dzieckiem w przedszkolu. /L.Morawiec/

* Dziecko słabowidzące w grupie przedszkolnej. /A.Kowalik/

* Jak przekazać rodzicom informacje o diagnozie dziecka. /B.Polak/

* „Lepszy start”- stymulacja rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka aspekty prawne i terapeutyczne, o których powinni wiedzieć nauczyciele. /J.Cichecka/

* Zasady korzystania z komputera przez dzieci w wieku przedszkolnym. /M.Liebich/

* Leworęczność u dzieci – mity a rzeczywistość (warsztaty). /K.Gomola, B.Szincel – Piorun/

* Żywe srebro – nadpobudliwość psychoruchowa  u dzieci 6 – 7 letnich (teoria w zarysie, praca z dzieckiem, praktyczne wskazówki). /K.Gomola, B.Szincel – Piorun, A.Kowalik, L.Morawiec/

* „Wczesne wspomaganie rozwoju”

* „Trudne dziecko – jak sobie z nim radzić” – warsztaty dla nauczycieli /A.Kowalik, L.Morawiec/

Dla rodziców

* Wspieranie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. /M.Ogórek/

* Rozwój motoryki małej- sprawności manualnej. /M.Ogórek/

* Rozwój przez zabawę – czyli jak efektywnie spędzać czas z dzieckiem. /L.Morawiec/

* Pierwsze dni w przedszkolu – poradnik dla zestresowanego rodzica. /L.Morawiec/

* Jak wspierać rozwój poznawczy, motoryczny i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym? /A. Kowalik/

* Moje dziecko jest nadpobudliwe  – to nie  koniec świata. /A. Kowalik/

* Stymulacja rozwoju małego dziecka w domu rodzinnym. /B. Polak/

* Prawidłowy rozwój mowy dziecka. Normy rozwojowe mowy. Znaczenie terapii logopedycznej. /B. Polak/

* „Ja sam..”,  czyli samodzielności małego dziecka. /B. Polak/

* Kiedy zakazać a kiedy pozwalać (granice w wychowaniu, zasady, zachęcanie dziecka do współpracy, konsekwencje). /K.Gomola, B.Szincel – Piorun/

* Edukacja emocjonalna w rodzinie a przeciwdziałanie problemom emocjonalnym. /K.Gomola, B.Szincel – Piorun/

* Rola zabawy w rozwoju małego dziecka. (K.Gomola, B.Szincel – Piorun/

* Dlaczego moje dziecko zbyt często się złości? (napady złości u małego dziecka, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić). /K.Gomola, B.Szincel – Piorun/

* Dyscyplina – praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów dziecięcych. Zachowanie się dzieci w wieku przedszkolnym (warsztaty dla małej grupy rodziców). /K.Gomola, B.Szincel – Piorun/

* Żywe srebro – nadpobudliwość psychoruchowa  u  dzieci 6 – 7 letnich (teoria w zarysie, praca z dzieckiem, praktyczne wskazówki -dla małej grupy rodziców). /K.Gomola, B.Szincel– Piorun/

* „Gotowość szkolna warunkiem powodzenia w szkole” – dla rodziców  /pracownicy działu/

* „Lepszy start”- stymulacja rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka aspekty prawne i terapeutyczne, o których powinni wiedzieć rodzice. /J.Cichecka/

* „Zagrożenia płynące z sieci, uzależnienie dzieci od urządzeń elektronicznych.” – prelekcja dla rodziców. /H. Kozioł-Woźnikowska/

Logopedia

Dla nauczycieli

* Specyficzne Zaburzenia języka SLI. /G.Begińska/

* Słuch fonemowy a rozwój mowy. /G.Begińska/

* Diagnoza i terapia wad wymowy. /K.Demczuk – Romanowska/

* Profilaktyka logopedyczna. /K.Demczuk – Romanowska/

Dla rodziców

* Rozwojowa niepłynność mowy u małych dzieci. /G.Begińska/

* Etapy rozwoju mowy.  /K.Demczuk – Romanowska, G.Begińska/

* Wspomaganie rozwoju mowy. /K.Demczuk – Romanowska/

Uwaga. Istnieje możliwość przygotowania prelekcji, warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. W taki przypadku prosimy o pisemne zgłoszenie takiego zapotrzebowania.

UWAGA! Osoby zainteresowane przeprowadzeniem prelekcji w swojej placówce proszone są o przesłanie pisemnej prośby na adres poradni.
Najszybszy możliwy termin spotkania zostanie uzgodniony telefonicznie przez osoby odpowiedzialne za daną prelekcję.

Skip to content