14 stycznia 2018

Wiodący ośrodek

WIODĄCY OŚRODEK

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY 

 

Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, a Miastem Ruda Śląska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej realizuje zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U z 2017 roku, pozycja 1712). 

W ramach działań ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i terapeutyczną. Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka  należy:

 – udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

 – wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,

 – wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,

 – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 – koordynowanie korzystania z usług specjalistów,

 – zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach

 – prowadzenie akcji informacyjnych

 – monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej ul. Chrobrego 6  lub telefonicznie pod numerem  884349317 – koordynator Sabina Wieloch

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

Regulamin wokro w PPP

GALERIA

          

           

 

           

 

                                   

 

                                     

              

                                     

               

                

                                           

                 

                                   

                                 

                                                              

              

Skip to content