13 listopada 2017

Procedury wydawania orzeczeń i opinii

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻCE KSZTAŁCENIA

 1. Zgłoszenie rodzica lub wniosek ze szkoły.
 2. Badania psychologiczno-pedagogiczne w PPP.
 3. Wniosek rodzica o wydanie opinii PPP wraz z dokumentacją określającą:

  1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole (np. dokładny opis trudności na wniosku rodzica, opinia z placówki itp.)

  2. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia np. zaświadczenie lekarskie wg wzoru PPP   –   Zaświadczenie lekarskie ZSK

  3. opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole – np. opinia wg wzoru PPP   –  Opinia szkoły ZSK

 4. Przeprowadzanie analizy funkcjonowania ucznia: we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem

 5. Wydanie opinii.

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO WYDANIA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

 1. Wykonanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i w uzasadnionych przypadkach logopedycznej.

 2. Dostarczenie do Poradni aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka potwierdzające występowanie niepełnosprawności – zaświadczenie lekarskie np. według wzoru PP-P – Zaświadczenie lekarskie WWR

 3. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola dostarczenie aktualnej opinii nauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – np. opinia wg wzoru PPP. – Opinia dla zespołu orzekającego

 4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii o WWR przez zespół orzekający działający w Poradni. – Orzeczenie wniosek

 5. Wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub innej decyzji na piśmie następuje w ciągu 30 dni (lub w uzasadnionych przypadkach 60 dni) od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji.

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO WYDANIA ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 1. Wykonanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i w uzasadnionych przypadkach logopedycznej.

 2. Dostarczenie do Poradni aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka potwierdzające występowanie niepełnosprawności – zaświadczenie lekarskie np. według wzoru PP-P – Zaświadczenie lekarskie

 3. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły dostarczenie aktualnej opinii nauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu – np. opinia wg wzoru PPP. – Opinia dla zespołu orzekającego

 4. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie orzeczenia przez zespół orzekający działający w Poradni – Orzeczenie wniosek

 5. Wydanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub innej decyzji na piśmie następuje w ciągu 30 dni (lub w uzasadnionych przypadkach 60 dni) od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji.

 

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO WYDANIA ORZECZENIA O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

 1. Wykonanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i w uzasadnionych przypadkach logopedycznej – w uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia Poradnia może ograniczyć jej zakres lub ją pominąć.

 2. Dostarczenie do Poradni aktualnej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia dziecka – zaświadczenie lekarskie np. według wzoru PP-P – Zaświadczenie lekarskie NI

 3. Dostarczenie aktualnej opinii nauczyciela, wychowawcy, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole – np. opinia wg wzoru PPP – Opinia dla zespołu orzekającego

 4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dostarczenie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

 5. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i przeprowadzonych badań następuje rozpatrzenie wniosku o wydanie orzeczenia przez zespół orzekający działający w Poradni – Orzeczenie wniosek

 6. Wydanie orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub innej decyzji na piśmie następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku lub uzupełnienia dokumentacji.

Skip to content