10 listopada 2020

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni www.ppprudaslaska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-02-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10.  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
  • brak dostępności języka migowego;
  • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie jako pliki w formacie DOC lub PDF zostały przygotowane z użyciem stylów;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Jendrysek, sekretariat@ppprudaslaska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 24 87 306. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Rudzie Śląskiej przy ulicy Chrobrego 6 znajduje się w dzielnicy Bykowina.
Dojście piesze od ul. B. Chrobrego i ul. B. Krzywoustego. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują  przeszkody np. słupki, schodki.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe:

Bykowina Mijanka (200 m od Poradni) – Linia tramwajowa 9.

Bykowina Niedźwiedziniec (500 m od Poradni) – Autobusy 13, 39, 121, 144, 199, Linia tramwajowa 9

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Krzywoustego  

Przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego i ul. Katowickiej  umiejscowiony jest postój taksówek.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Krzywoustego. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do Poradni poprzedzone jest 3 stopniowymi schodami. Drzwi wejściowe środkowe jednokrzydłowe  o szerokości powyżej 90 cm.

Wejście dostosowane dla niepełnosprawnych jest dostępne od strony ul. Chrobrego, poprzedzone pochylnią. W celu skorzystania wymagany jest kontakt telefoniczny pod numerem 32 2487306.
W Poradni znajdują się 2 poziomy dostępne dla klientów: parter i piętro. W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze na końcu korytarza po prawej stronie. Toaleta wyposażona jest również w przewijak i niezbędne akcesoria dla niemowląt.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do Poradni.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Rudzie Śląskiej użycza również pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej 2 w dzielnicy Bykowina.

Dojście piesze od ul. P. Poloczka i ul. Gwareckiej. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują  przeszkody np. słupki, schodki.
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe:

Bykowina Gwarecka (200 m od budynku szkoły) – Autobusy 13, 39, 121, 139, 144, 199, 669, 880

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na ul. P.Poloczka Przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego i ul. Katowickiej  umiejscowiony jest postój taksówek.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. P.Poloczka. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Użyczane pomieszczenia są zlokalizowane w segmencie B na drugim piętrze. W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Raport dostępności: Raport

Skip to content