3 marca 2014

Zasady przyjęć

ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTÓW DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.  Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona. Na pisemną prośbę rodzica kopia opinii jest przesyłana do szkoły/przedszkola.

Informujemy, że od 15 marca 2013r. nastąpiła zmiana Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych. W związku z tym pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej są zobowiązani do umieszczania danych PESEL w nagłówku wydawanej opinii.

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie danych PESEL podczas wizyty z dzieckiem w Poradni.

W trosce o Państwa dzieci i rzetelność prowadzonych przez nas badań psychologiczno-pedagogicznych zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie na badania, spotkania terapeutyczne i konsultacje dzieci zdrowych, tzn. jeżeli w dniu badania dziecko jest przeziębione, ma gorączkę, biegunkę, mocny katar lub kaszel, jest bardzo osłabione prosimy o telefoniczne uprzedzenie o tym fakcie i ewentualną konsultację co do możliwości przyjęcia przez nas dziecka.

Zaleca się też, żeby dziecko było wyspane i najedzone. Dziecko, które jest w złej formie fizycznej, niewsypane albo głodne, nie jest w stanie pracować podczas badania adekwatnie do swoich możliwości, co bezpośrednio wpływa na wynik badania psychologiczno-pedagogicznego.

Prosimy też, aby dzieci noszące okulary, aparaty słuchowe przynosiły je ze sobą na badanie.

Czas trwania pełnego badania psychologiczno-pedagogicznego wynosi do 4 godzin. W tym czasie dziecko ma przerwę pomiędzy badaniem psychologicznym i pedagogicznym.

Formalności związane z wizytą w Poradni:

  • Termin wizyty można ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

  • W dniu badania rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń zgłasza się do sekretariatu.

  • W sytuacji przyprowadzenia/odbioru dziecka przez osobę niebędącą opiekunem prawnym konieczne jest dostarczenie do Poradni najpóźniej w dniu wizyty pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego (Upoważnienie)

Skip to content