26 lutego 2014

Zadania Poradni

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Dz.U.2013.199).

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży

  • określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży

  • wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu

  • wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

 • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom

  • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin

  • wspieraniu dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno –pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

  • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży

  • rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych

 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki

  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki

  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

  • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

Skip to content