26 lutego 2014

Informacje ogólne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej

            Ruda Śląska to miasto na prawach powiatu o powierzchni 77,73 km², które zamieszkuje około 140 tys. mieszkańców. W jednej z dzielnic – Bykowinie mieści się nasza poradnia. Jest ona jedyną w mieście publiczną placówką realizującą działania diagnostyczno – terapeutyczne. Jesteśmy placówką oświatową, stąd swoje usługi realizujemy bezpłatnie. Naszymi klientami są dzieci – od urodzenia do zakończenia szkoły, ich rodzice i nauczyciele.

Zatrudniamy wysokospecjalistyczną kadrę –

 • 13 psychologów, w tym 4 certyfikowanych psychoterapeutów,
 • 6 logopedów, w tym 3 neurologopedów  i  1 surdologopedę,
 • 14 pedagogów, w tym pedagogów specjalnych – surdopedagogów, tyfolopedagogów, oligofrenopedagogów, specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju, specjalistę w zakresie terapii ręki, specjalistę w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, doradcę zawodowego,
 • 4 specjalistów w dziedzinie  neurostymulacji metodą EEG „Biofeedback”
 • 3 terapeutów integracji sensorycznej.

Corocznie diagnozujemy około 3 tysięcy klientów, a różnego rodzaju formami pomocy obejmujemy około 15 000 dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Problemy, z którymi zgłaszają się do nas zatroskani rodzice są bardzo różne.

Czasami są to trudności w nauce szkolnej, czasami problemy w zachowaniu dziecka. Zgłaszają się do nas rodzice dzieci niepełnosprawnych, w celu ukierunkowania ich  w wyborze najlepszej dla nich szkoły czy przedszkola. Zdarza się, że przychodzą do nas dzieci z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiają im uczęszczanie do szkoły.

Wspieramy rozwój dzieci z niepełnosprawnością. Orzekamy o kształceniu specjalnym, nauczaniu indywidualnym, potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Ważnym aspektem naszej działalności jest poradnictwo oraz prowadzenie specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Prowadzimy instruktaże wychowawcze dla rodziców w formie konsultacji indywidualnych czy też „Szkoły dla Rodziców”. Świadczymy usługi doradców zawodowych.

Obejmujemy terapią dzieci z dysleksją, dyskalkulią, autyzmem, zespołem Aspergera, niedosłuchem, słabym widzeniem, zaburzeniami emocjonalnymi oraz zachowania. Wspieramy psychologicznie dzieci z chorobami przewlekłymi.

Prowadzimy na terenie szkół szereg prelekcji i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Organizujemy grupy wsparcia dla logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.

Od wielu lat prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Są one organizowane dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Polegają na organizacji zajęć terapeutycznych mających, na celu pobudzenie rozwoju dziecka, polepszenie jego funkcjonowania tak, by jak najpełniej mogło ono uczestniczyć w życiu społecznym.

Od roku szkolnego 2017/2018 pełnimy rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Pozwoliło to nam na poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych dla najmłodszych dzieci i ich rodzin. Do naszych zadań należy teraz organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju z możliwością dostosowania ilości godzin do realnych potrzeb dziecka dla najbardziej uszkodzonych dzieci, świadczenie dodatkowych usług terapeutycznych dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz koordynowanie działań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju z terenu całego powiatu.

Aktualnie z zajęć wczesnego wspomagania oraz w/w programu korzysta 35 dzieci i ich rodzin. Zajęcia prowadzone są dla nich przez 14 specjalistów.

Nasza główna siedziba mieści się przy ulicy Chrobrego 6. Ponieważ warunki lokalowe  w posiadanym budynku są niewystarczające do realizacji postawionych przed nami zadań, miasto udostępniło nam w marcu bieżącego pomieszczenia w SP 2 w Rudzie Śląskiej na ul. Gwareckiej 2.

Jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna oferujemy:

 • diagnozę i terapię sprawności intelektualnej,
 • diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych,
 • diagnozę i terapię trudności edukacyjnych,
 • diagnozę i terapię specyficznych trudności w nauce u dzieci i młodzieży, w tym dysleksję,
 • diagnozę i terapię dzieci z ADHD,
 • diagnozę i terapię wad wymowy,
 • diagnozę i terapię dzieci niedosłyszących i niedowidzących,
 • diagnozę i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • terapię zaburzeń lękowych,
 • terapie moczenia nocnego,
 • terapie rodzin,
 • poradnictwo zawodowe,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i rodzinnych,
 • orzecznictwo w zakresie kwalifikowania dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia i opieki,
 • instruktaż dla dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz instytucji kierujących w tym lekarzy; dotyczący wszystkich wyżej wymienionych stanów

Ponadto oferujemy w szkołach i innych placówkach:

 • różnego rodzaju warsztaty i treningi dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • udział w różnorakich spotkaniach z rodzicami, nauczycielami, radami pedagogicznymi,
 • realizację szeregu programów autorskich pracowników naszej poradni,
 • konsultacje z nauczycielami, wychowawcami,
 • przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy,
 • udostępniamy informacje o innych placówkach terapeutycznych,
 • szeroko pojętą psychoedukację dla odbiorców indywidualnych i grupowych.
Skip to content